Najczęściej kupowane

Information

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Tagi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINERWA

Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego www.minerwa.net. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

 

Sklep internetowy www.minerwa.net prowadzony jest przez firmę:
MINERWA
ul. MŁYŃSKA 15A
62-095 MUROWANA GOSLINA
NIP 777-174-12-58
REGON 300644343
sklep@minerwa.net
tel. 61 8112759, 502626158 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 
Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
konto klienta w sklepie internetowym;
interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
newsletter
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej.
zalecana rozdzielczość monitora: 1600x1200 pikseli;
przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
 
Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.
Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez klienta imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego MINERWA, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego www.minerwa.net podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: XXXX
Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.
W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do jego realizacji: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.
Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola
„POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.
Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta UMOWA SPRZEDAŻY. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.
 
DOSTAWA
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. W przypadku produktu, którego w czasie zamawiania nie ma w magazynie i na życzenie klienta jest dla niego sprowadzany, czas ten ulega wydłużeniu u jest ustalany indywidualnie z klientem.
Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta.
Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego pod adresem: xxxx
 
 
PŁATNOŚĆ
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
za pobraniem (platne w momencie doręczenia przesyłki)
przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na w wiadomości e-mail przesłanej do klienta po złożeniu zamówienia).
przez płatności elektroniczne PRZELEWY24
 
Kwota końcowa, podana na formularzu zamówienia, zawiera cenę brutto towaru powiększona o koszt wysyłki oraz pomniejszoną o przyznane klientowi rabaty i upusty.
Koszt przesyłki po za granicami Polski określany jest (wg. cennika Poczty Polskiej) indywidualnie i zależy od ciężaru paczki oraz kraju docelowego. Klientów zagranicznych prosimy o kontakt przed dokonaniem wpłaty


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: MINERWA, UL. MŁYŃSKA 15A 62-095 MUROWANA GOŚLINA  (formularz) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@minerwa.net
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia OTRZYMANIA produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt przesyłki zwróconego towaru ponosi klient.
Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy (za oddany towar i najtańszy, istniejący w sklepie, koszt przesyłki) na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 
Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres MINERWA, UL. MŁYŃSKA 15A 62-095 MUROWANA GOŚLINA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@minerwa.net. reklamować towar można do 2 lat od zakupu. 
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.
Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 
Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres klienta
b) tytuł / przedmiot reklamacji
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
d) potwierdzenie nadania przesyłki (kopia listu przewozowego z numerem)
e) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
f) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki
g) podpis lub podpis i pieczęć klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.
 
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi sklep.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podczas korzystania ze sklepu, użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:
a. podczas rejestracji w sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
b. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od sprzedawcy (adres e-mail)
c. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: MINERWA, UL. MŁYŃSKA 15A 62-095 MUROWANA GOŚLINA sklep@minerwa.net, tel 618112759, 502626158 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe klientów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do klienta. Newsletter otrzymują jedynie klienci, którzy wyrazili taką wolę. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze sklepu.
Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii. Remarketing polega na wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez klienta z zawartości sklepu internetowego.
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby były zapisywane na jego komputerze - prosimy o dokonanie zmian ustawienia przeglądarki. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.


POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez sklep internetowy www.minerwa.net zawierane są w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:
zmiany oprogramowania sklepu,
zmiany formy dostawy,
zmiany przepisów prawa mające wpływ na sposób świadczenia usług,
zmiany sposobów płatności,
zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane zamówienia i zawarte umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie klientowi REGULAMINU.
Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.
 

 
Free apk download Free pdf download